POLITYKA PRYWATNOŚCI  (Polityka ochrony danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest AGRO-LELIS Natalia Lelis,
 2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
  w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
  związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
  z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
  Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
  i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
  przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana
  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
 7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia każdej zgody z osobna w dowolnym momencie.
 10. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
  umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
  warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
  jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
  Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
  Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
  towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
  warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
  działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
  wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
  rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
  Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
  zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
  podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
  Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
  z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
  towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
  zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych
  danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
  prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej
  pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 12. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej kontakt@vascafe.com.pl , również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.
 13. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 21 maja 2018r.